وکالت نامه این امکان را می‌دهد که شخص دیگری کارهای شما را انجام دهد. وکالت نامه زمانی کارایی دارد که یک طرف معامله نتواند حضور داشته باشد.

وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی در ترکیه تهیه و توسط هر دو طرف امضا شود.

در حین خرید ملک در ترکیه ممکن از نیاز داشته باشید که از وکالت نامه استفاده کنید. چراکه ممکن است، نخواهید در ترکیه زندگی کنید، یا نتوانید زیاد رفت و آمد کنید. شرکت سامرهوم به مشتریان خود پیشنهاد می‌کند در صورتی که نمی‌توانند برای تکمیل پروسه خرید بیایند، به شخص مورد اعتماد یا به دفتر سامرهوم وکالت نامه بدهند.

مزایای وکالت نامه

اگر مشتری به دفتر سامرهوم وکالت نامه بدهد، ما می‌توانید تمام مراحل اداری را برای تهیه سند (تاپو) به نام خرید انجام دهیم و نیازی به صرف زمان و هزینه برای رفت و آمد به ترکیه نیست. وکالت نامه برای انجام تمام کارهای رسمی لازم است و اگر شما شخصی مورد اعتماد ندارید، دفتر سامرهوم می‌تواند در این مورد هم شما را کمک کند.

واقعیات مهم در حین تهیه وکالت نامه

این سند فقط زمانی که لازم است باید تهیه شود، مثل خرید خانه در ترکیه. وکالت نامه برای اداره ثبت زمین برای به نام زدن ملک و برای تغیر نام اشتراک آب و برق لازم است. لازم نیست وکالت کامل داده شود.

/

فرم تماس

لطفا فرم را پر کنید؛ در اسرع وقت با شما تماس می‌گیریم